Bursa / Türkiye
+90 224 482 24 37

Etik ve Sosyal Sorumluluk Politikası

Etik ve Sosyal Sorumluluk Politikası

1- Amaç

HTS Metal; Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası, şirket-içi ilişkilerin düzenlenmesi; tüm çalışanların ve Şirket’in, pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer çıkar sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyerek hizmet kalitesinin arttırılması; kaynakların etkin kullanımı; haksız rekabetin önlenmesi; çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi; rekabetin daha kaliteli hizmet sunulması şeklinde algılanması konularında etkinliğin artırılması amacıyla oluşturulmuştur. Şirket faaliyetleri, Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış olan etik ilke ve kuralları çerçevesinde yürütülür. Bu etik kurallar, Şirket internet sayfasında da duyurulmuştur.

2- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik kurallar, Şirket’in hizmet kalitesini ve saygınlığını artırmak üzere, Şirket çalışanları ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve Şirket içi davranış kültürünü oluşturan değerler bütünüdür. Bu çerçevede Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. Şirket, irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder, tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda davranır. Şirket, siyasi davranışlara girmez ve siyasi yardım yapmaz. Şirket, “kolaylaştırma ödemeleri” (resmi memur, siyasi parti ya da parti çalışanı aracılığıyla yapılan, rutin hükümet icraatlarının  performansını kolaylaştırmak ya da güvence altına almak için yapılan ödemeler) yapmaz.

3- Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Etik İlke ve Kurallar

Şirket, başta yasal mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve şirket-içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluğu sağlar.
Şirket, yatırımcılarla ve pay sahipleriyle olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranır.
Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketler hukukuna ilişkin düzenlemelerine ve şirket esas sözleşmesine uygun davranılmasını sağlar, değişen ve yenilenen tüm yasal mevzuata uyumun gerektirdiği güncellemelerin yapılması hususunda gerekli özeni gösterir.

Menfaat sahiplerinin, Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini işbu politikanın uygulanabilmesi için oluşturulan etik kurula iletebilmesi için Şirket’in internet sitesinde açıklanan [email protected] e-posta adresi oluşturulmuştur. Şirket, bir politikanın ihlalinin bildirilmesi ya da endişelerin dile getirilmesi dahil bu kapsamdaki bildirimler sebebiyle, hiçbir çalışanın kıdeminin/unvanının düşürülmeyeceğini, para cezasına çarptırılmayacağını ya da diğer misillemelere maruz kalmayacağını benimser ve çalışanlarına açıklar.

4- Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Etik İlke ve Kurallar

Şirket yönetimi, belirlenmiş hedefler, yasal düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat, ana sözleşme ve şirket-içi düzenlemeler ile limitet şirket etik kuralları doğrultusunda, tüm çıkar ve pay sahiplerinin hak ve çıkarlarını korur.
Şirket’çe kurumsal değerler ve stratejik hedefler oluşturulur.

Şirket içinde yetki ve sorumluluklar açıkça belirlenir ve uygulanması sağlanır.

Şirket Yöneticileri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincindedir.

Ücret politikalarının Şirket’in etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri ile uyumu sağlanır.

Yatırımcılar, finansal analizciler, basın mensupları ve benzer kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler şirketin yetkili Müdürlerinin onayı çerçevesinde yapılır. Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayımlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılması, Şirket’in iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Genel Müdür onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

Şirket çalışanları, pay sahipleri ve çıkar sahipleri ile ilişkilerinde, profesyonellik, nezaket ve en önemlisi ciddiyet ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde davranır.

5- Uygulama Kapsamı

Bu politika kapsamındaki ilke ve kurallar, Şirket’in tüm çalışanlarına ve tüm yöneticilerine, Şirket çalışanı olmayan ancak Şirket adına hareket etmek veya Şirket’i temsil etmek üzere yetkilendirilen kişilere uygulanacaktır.

6- Yürürlük

Bu “Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası” 06/07/2018 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir.